Eettiset periaatteet

Mskgroup > Konserni > Eettiset periaatteet

MSK Groupin eettiset periaatteet

MSK vaatii toimittajiaan ja kumppaneitaan noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia sekä seuraavassa PDF-tiedostossa määritettyjä periaatteita.

Ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen

MSK Group Oy ja sen tytäryhtiöt lupaavat noudattaa yleisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia, lasten oikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia.

Sitoudumme seuraaviin:

• Kunnioitamme yhdistymisvapautta ja vapautta liittyä tai olla liittymättä ammattiliittoihin.

• Emme syrji työnhakijoita tai työntekijöitä millään tavalla. Tämän mukaisesti palkka, työsuhde, koulutukseen pääsy ja ylennykset eivät saa perustua rodun, eettisen tai kansallisen alkuperän, ihonvärin, sukupuolen, sosiaalisen statuksen, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai uskomusten, vammojen, iän, poliittisen tai muun jäsenyyden perusteella tapahtuvaan syrjintään.

• Tuemme tasapuolisia mahdollisuuksia ja valitsemme työntekijät heidän pätevyytensä ja osaamisensa mukaan.

• Noudatamme työaikoja ja palkkoja koskevia maakohtaisia lakeja ja alan standardeja.

• Emme käytä lapsityövoimaa, pakkotyötä tai mitään rikollisia toimintatapoja.

Yksilöiden kunnioittaminen, luottamus ja muista välittäminen ovat luonnollinen osa yhteistä kanssakäymistä. Emme hyväksy työntekijöiden syrjintää, häirintää tai kiusaamista missään muodossa tai tilanteessa.

Yritysvastuu

› LUE LISÄÄ

Toimintaperiaatteet

› LUE LISÄÄ

MSK Groupin eettinen ohjeistus

› LUE LISÄÄ

Supplier Code of Conduct

› LUE LISÄÄ

LAINMUKAISUUS

MSK Group Oy ja sen tytäryritykset MSK Cabins Oy, MSK Plast Oy, MSK Matec GmbH, Junkkari Oy ja Juncar Oy lupaavat noudattaa kaikissa toimissaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja seuraavassa määritettyjä ehtoja. Jokaisen työntekijän odotetaan noudattavan konsernin toimintoja ja hänen omia velvollisuuksiaan koskevia asetuksia ja määräyksiä.

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS

Sitoudumme tarjoamaan terveellisen ja turvallisen työskentely-ympäristön sekä ehkäisemään terveys- ja turvallisuusriskejä. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia ohjeita, käytettävä tarvittaessa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä ilmoitettava kaikista turvallisuusohjeiden ja menetelmien puutteista.

ETURISTIRIIDAT

Työntekijöiden tulee välttää tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset etunsa voivat olla ristiriidassa yrityksen etujen kanssa. Tämä tarkoittaa, että työntekijät eivät esimerkiksi saa vastaanottaa lahjoja tai kestitystä sidosryhmiltä, lukuun ottamatta satunnaisia lahjoja tai kestitystä, jonka arvo on vähäinen ja joka ei aiheuta eturistiriitaa tai ylitä tavanomaisen kestityksen rajoja.

LAHJONNAN JA LAHJUSTEN ESTÄMINEN

Konsernin yritykset ja työntekijät eivät saa suoraan tai epäsuorasti luvata, tarjota, maksaa, pyytää tai hyväksyä mitään lahjuksia, kuten rahaa, etuja, palveluja tai muuta arvokasta. Kyseiset maksut ja edut voidaan katsoa lahjonnaksi, joka on paikallisen lainsäädännön sekä kansainvälisten korruption ja lahjonnan ehkäisemisestä koskevien periaatteiden vastaista.

LUOTETTAVA KIRJANPITO

Kaikkien osapuolten kirjanpidon on oltava perusteltua ja luotettavaa. Omaisuuden kirjaamatta jättäminen ja virheellisten, harhaanjohtavien tai väärien tietojen ilmoittaminen on kiellettyä.

LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN SUOJAAMINEN

Tietojen luottamuksellisuus on otettava huomioon, kun tietoja luovutetaan sisäisesti ja yrityksen ulkopuolelle. Konsernin yritysten ja niiden työntekijöiden on suojeltava yrityksen ja sen sidosryhmien luottamuksellisia tietoja ja yrityssalaisuuksia. Kunnioitamme työnhakijoiden ja työntekijöiden yksityisyyttä, kun keräämme ja käsittelemme heitä koskevia tietoja. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja soveltuvan lainsäädännön mukaan.

 PETOSTEN ESTÄMINEN

Emme hyväksy petollista käyttäytymistä tai toimintaa, kuten kavalluksia, väärennöksiä tai varkauksia. Kyseiset rikkomukset johtavat työsuhteen päättymiseen ja mahdollisesti rikosoikeudelliseen vastuuseen.

YMPÄRISTÖ

Olemme sitoutuneet ympäristöystävälliseen toimintaan sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen jatkuvaan kehitykseen. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava ympäristönsuojelua koskevia käytäntöjä ja ohjeita.

KONFLIKTIALUEIDEN MINERAALIT

Emme osta tietoisesti niin kutsuttujen konfliktialueiden mineraaleja (kultaa, titaania ja volframia sekä niiden johdannaisia, kuten kassiteriittia, koltaania, tungsteniittia) Kongon demokraattisesta tasavallasta, ellei niiden ole ilmoitettu olevan muualta kuin konfliktialueelta. Vaadimme toimittajiamme ja alihankkijoitamme varmistamaan asianmukaisesti toimitusketjunsa, jotta komponenttien valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ja yritykselle toimitettavat materiaalit eivät ole Kongon demokraattisen tasavallan alueelta tai että riippumaton kolmas osapuoli on ilmoittanut niiden olevan muualta kuin konfliktialueelta.

Lisätietoja

Timo Lehtioja

Tero Yliselä