Etické princípy

Mskgroup > Skupina > Etické princípy

Etické princípy MSK Group

MSK vyžaduje, aby naši dodávatelia a partneri dodržiavali všetky platné zákony a predpisy, ako aj dodržiavali princípy stanovené v nasledujúcom dokumente PDF.

Tu sú pravidlá zabezpečenia GDPR

Rešpektovanie ľudských práv a práv zamestnanca

MSK Group Oy a jej dcérske spoločnosti sa zaviazali dodržiavať univerzálne akceptované ľudské práva, detské práva a zamestnanecké práva.

To znamená, že sa zaväzujeme:

• Rešpektovať slobodu združovania a slobodu pripojiť sa alebo nepripojiť sa k odborovým organizáciám.

• Nijako nediskriminovať uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov. V súlade s týmto nebude plat, zamestnanie, prístup ku školeniu a povýšeniu predmetom diskriminácie na základe rasy, etnického alebo národného pôvodu, farby, pohlavia, sociálneho statusu, rodinného stavu, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo vyznania, postihnutia, veku, politického alebo iného členstva.

• Podporujeme rovnosť príležitostí a zamestnancov vyberáme a jednáme s nimi na základe ich kvalifikácie a spôsobilosti.

• Dodržiavame zákony špecifické pre každú krajinu a priemyselné štandardy týkajúce sa pracovnej doby a mzdy.

• Nevyužívame detskú prácu, nútenú práci ani protiprávne praktiky.

Rešpektovanie jednotlivca, dôvera a starostlivosť o ostatných je prirodzenou súčasťou vzájomnej interakcie. Netolerujeme diskrimináciu, obťažovanie alebo zastrašovanie zamestnancov v žiadnej forme.

MSK Group’s Operating Principles

READ MORE 

MSK Group’s Code of Conduct

READ MORE 

Principles of suppliers‘ responsible operations

› READ MORE

ZÁKONNOSŤ

MSK Group Oy a jej dcérske spoločnosti MSK Cabins Oy, MSK Plast Oy, MSK Matec GmbH, Junkkari Oy a Juncar Oy sa zaviazali dodržiavať platnú legislatívu a ustanovenia uvedené nižšie pri všetkých jej činnostiach. Od každého zamestnanca sa očakáva, že bude tieto predpisy a ustanovenia týkajúce sa prevádzky MSK Group a jeho povinností dodržiavať.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Zaväzujeme sa poskytovať zdravé a bezpečné pracovné prostredie, ako aj brániť vzniku zdravotného a bezpečnostného rizika. Každý zamestnanec je povinný dodržiavať smernicu dodržiavania ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, a ak je to potrebné, používať ochranné pracovné vybavenie a byť zodpovedný za akékoľvek nedostatky týkajúce sa dodržiavania bezpečnostných inštrukcií a opatrení.

KONFLIKT ZÁUJMOV

Zamestnanci by sa mali vyhnúť situáciám, v ktorých by sa ich osobný záujem mohol dostať do rozporu so záujmami firmy. To znamená, že napríklad zamestnancom je zakázané prijímať dary alebo inú formu pohostinnosti od akcionárov, s výnimkou nepravidelných darov alebo prejavov pohostinnosti v nominálnej hodnote, ktoré nespôsobuje konflikt záujmov alebo nepresahuje medze normálnej pohostinnosti.

BOJ S ÚPLATKÁRSTVOM A ÚPLATKAMI

Spoločnosti a zamestnanci MSK Group nesmú priamo alebo nepriamo prisľúbiť, ponúknuť, zaplatiť, žiadať alebo prijať žiadne úplatky alebo ilegálne provízie, ako sú peniaze, výhody, služby alebo iné formy hodnoty. Takéto platby alebo výhody sa môžu považovať za úplatkárstvo, ktoré porušuje miestnu legislatívu a medzinárodne uznávané princípy na zabránenie korupcie a úplatkárstva.

ÚČTOVNÁ SPOĽAHLIVOSŤ

Účtovné záznamy musia byť správne a spoľahlivé vo všetkých ich príslušných častiach. Nedostatky pri zaúčtovaní aktív a zaúčtovanie neprávnych, mätúcich alebo falošných údajov je zakázané.

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Dôvernosť informácií sa musí brať do úvahy pri sprístupňovaní informácií vnútorne aj mimo spoločnosti. Spoločnosti a zamestnanci MSK Group sa zaväzujú ochraňovať dôverné informácie spoločnosti a jej akcionárov ako aj obchodné tajomstvá. Rešpektujeme súkromie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov pri zbere a spracovávaní informácií, ktoré sa ich týkajú. Osobné údaje sú spracovávané dôverne a v súlade s príslušnou legislatívou.

BOJ PROTI PODVODOM

Netolerujeme podvodné správanie alebo aktivity, ako je sprenevera, falšovanie alebo krádež. Takéto porušenia budú mať za následok ukončenie zamestnania a môžu viesť k trestným sankciám.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zaviazali sme sa k environmentálne pozitívnej prevádzke a k neustálemu vývoju environmentálnych otázok. Každý zamestnanec musí dodržiavať politiky a smernice ochrany životného prostredia.

KONFLIKTNÉ MINERÁLY

Vedome nezískavame tzv. konfliktné minerály (zlato, titán, tantal a volfrám alebo ich deriváty ako kasiterit, kolumbit-tantalit, volframit) z oblasti Demokratickej republiky Kongo (DRK, pokiaľ nebudú vyhlásené za „nekonfliktné“. Od našich dodávateľov a subdodávateľov požadujeme, aby prijali primerané opatrenia na zabezpečenie ich dodávateľského reťazca spôsobom, aby surové minerály používané pri výrobe komponentov a materiálov, ktoré sa dodávajú do MSK Group, nemali pôvod v oblasti DRK, alebo aby boli nezávislou treťou stranou vyhlásené ako „nekonfliktné“.

Pre viac informácií

Tero Yliselä

HR and Communication Director
Tel. +358 10 480 2588
firstname.lastname@msk.fi